Disclaimer

Equance Drone 72

Dit is de website van SMART GRID FLEVOLAND (hierna aangeduid als: ‘SMART GRID FLEVOLAND'). Het gebruik van en de toegang tot deze website is onderworpen aan onderstaande disclaimer.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud en de architectuur van deze site, waaronder alle op de site afgebeelde teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, merken, zijn eigendom van of in licentie bij SMART GRID FLEVOLAND en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van SMART GRID FLEVOLAND (of van de eventuele andere rechthebbende(n)) is elke reproductie of gebruik, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik, verboden.

Wijzigingen
SMART GRID FLEVOLAND behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en/of deze disclaimer op elk moment en zonder vooraankondiging te wijzigen.

Vragen en/of klachten
Voor vragen en/of klachten over (de inhoud van) deze website, kunt u zich wenden tot:
Equans Nederland
Afdeling Marketing
Kosterijland 20 Bunnik
info.services.nl@equans.com